08 stroke RESIDE
kyo
i(ru)
nyuukyo suru
move into (a flat)
shibai
play,drama

| | on-k | kun-i | kun-o