08 stroke STATE
jutsu
no(beru)
jutsugo
predicate
kijutsu suru
describe,give an account,write

| | on-j | kun-n