07 stroke AMBITION
shi

kokoroza(su)

kokorozashi

shigan suru
volunteer,apply for
kokorozasu
aim,have an ambition for,intend,aspire

| | | on-s | kun-k