07 stroke MAKE,WORK
saku,sa
tsuku(ru)
sakusei suru
make
sagyou
work

| | on-s | kun-t | kun-z