07 stroke COLD
reitsume(tai)
hi(eru,ya)
hi(yasu,yakasu)
sa(meru,masu)
reisui
cold water
reizouko
a refrigerator

| | on-r | kun-t | kun-h | kun-s