06 stroke COME TO
shi
ita(ru)
shikyuu no
urgent,pressing
itaru tokoro
everywhere,all over

| | on-s | kun-i