06 stroke REST
kyuu

yasu(mu)

yasu(maru)

yasu(meru)

kyuusoku
rest
kyuujitsu
holiday

| | on-k | kun-y