06 stroke TURN ROUND,TIME
kai,e

mawa(ru)

mawa(su)

kaitou
reply,answer
konkai
this time,lately

| | on-k | on-e | kun-m