06 stroke TEMPORARY
ka,ke
kari
kashou
temporary name

| | on-k | kun-k