06 stroke NEXT
ji,shi

tsu(gu)

tsugi

jishuu
next week
mokuji
table of contents

| | | on-j | on-s | kun-t