06 stroke TRANSMIT
den

tsuta(waru)

tsuta(eru)

tsuta(u)

dentatsu suru
transmit
densetsu
a legend

| | on-d | kun-t | kun-z