05 stroke LOSE,SLIP
shitsu
ushina(u)
shippai
failure,mistake
miushinau
lose sight of

| | on-s | kun-u