05 stroke COPY
sha

utsu(su)

utsu(ru)

shahon
manuscript,written copy
shashin
photograph

| | on-s | kun-u