05 stroke LIFE,BE BORN,STUDENT
sei,shoui(kiru,kasu,keru)
u(mareru,mu)
o(u),ha(eru ,yasu)
ki,nama
seimei
life
ikebana
flower arrangement

| | on-s | kun-i | kun-u | kun-o | kun-h | kun-k | kun-n