05 stroke LAST PART
matsu,batsu
sue
ketsumatsu
termination,end,close,conclusion
funmatsu
powder

| | on-m | on-b | kun-s