05 stroke WHITE
haku,byaku

shiro

shira

shiro(i)

keppaku na
innocent,pure,upright
shirokuro
black and white,right or wrong

| | on-h | on-b | kun-s