05 stroke OUTSIDE
gai,ge

soto

hoka

hazu(su,reru)

gaishutsu
going out
gaikoku
a foreign country

| | on-g | kun-s | kun-h