05 stroke ATTACH
fu

tsu(keru)

tsu(ku)

tenpu suru
attach
soufu suru
send

| | on-f | kun-t | kun-z