05 stroke STRIKE
da
u(tsu)
dasha
batter
dasanteki na
selfish

| | on-d | kun-u