04 stroke CATTLE
gyuu
ushi
gyuuniku
beef
koushi
calf

| | on-g | kun-u