03 stroke DRY
kan

ho(su)

hi(ru)

kanshou suru
interfere,intervene
monohoshi
clotheshorse,clothesdrier

| | on-k | kun-h | kun-b