03 stroke DOWN
ka,geshita,shimo,moto
sa(geru),sa(garu)
kuda(ru,su,saru)
o(rosu),o(riru)
rouka
corridor,gallery,passage
nesage
reduction in price

| | on-k | on-g | kun-s | kun-m | kun-k | kun-o