02 stroke NINE
kyuu,ku

kokono

kokono(tsu)

kugatsu
September
kokonoka
nine days,9th of the month

| | on-k | kun-k