18 stroke COVER,OVERTURN
fuku

oo(u)

kutsugae(su)

kutsugae(ru)

tenpuku suru
overturn,turn over,upset,overthr
kutsugaetta setsu
overthrown theory

| | on-f | kun-o | kun-k