18 stroke QUELL
chin

shizu(meru)

shizu(maru)

chin'atsu suru
quell,suppress
shizumeru
quell,suppress,put down,subdue,pacify

| | on-c | kun-s