17 stroke WING
yoku
tsubasa
shuyoku
wing (of an aircraft)
tsubasa wo hirogeru
spread the wings

| | on-y | kun-t