17 stroke RECOMPENSE
shou
tsuguna(u)
hoshou
compensation,indemnity
tsugunai
recompense,indemnity,atonement

| | on-s | kun-t