17 stroke FRESH,VIVID
sen
aza(yaka)
sendo
(degree of) freshness
azayakasa
vividness,brightness

| | on-s | kun-a