17 stroke AGE
rei
--
nenrei
age,years
kourei
advanced age

| | on-kun-r