16 stroke POPULAR SONG
you

utai

uta(u)

min'you
folk song [ballad]
utai
(utai),chanting of a noh text

| | on-y | kun-u