16 stroke CONGEAL
gyou

ko(ru)

ko(rasu)

gyoushuku
condensation
kata ga koru
feel stiff in the shoulders

| | on-g | kun-k