15 stroke QUAKE
shin

furu(u)

furu(eru)

shingen
earthquake (seismic) center
miburui
shivering

| | on-s | kun-f