14 stroke PICK
teki
tsu(mu)
tekishutsu suru
extract,excise, remove,point out
tsumitoru
pick, pluck

| | on-kun-t