14 stroke LACQUER
shitsu
urushi
shikki
lacquer ware
urushinuri
lacquering,japanning,lacquer ware

| | on-s | kun-u