14 stroke COURTEOUS
nei
--
teinei na
polite, courteous
annei
public peace, tranquility

| | on-kun-n