14 stroke HIDE
in

kaku(su,shi)

kaku(reru)

intoku
concealment,misprision
kakushigoto
secret

| | on-i | kun-k