14 stroke HAIR
hatsu
kami
sanpatsu
haircut
shiraga(hakuhatsu)
white (gray) hair

| | on-h | kun-k