13 stroke TOUCH
shoku

fu(reru)

sawa(ru)

kanshoku
(sense of) touch, feeling
fureai
contact,touch

| | on-kun-s | kun-f