13 stroke ZERO
rei
--
reido
zero, freezing point
reiten
zero, no marks

| | on-kun-r