13 stroke REPRIMAND,STUFF
kitsu

tsu(meru)

tsu(maru)

tsu(mu)

kitsumon suru
cross-examine,cross-question,
question close
hakozume no
cked in a case,boxed (candies)

| | on-k | kun-t