13 stroke SLIDE,SMOOTH
katsu,kotsu
sube(ru)
kassou suru
glide, volplane,slide
kuchi ga suberu
make a slip of the tongue

| | on-k | kun-s