13 stroke AFFECTIONATE
ji
itsuku(shimu)
jiai
affection, love, benevolence
itsukushimi
affection, love

| | on-j | kun-i