13 stroke ELEGANT
ga
miya(biyaka)
yuuga na
elegant,graceful,refined

| | on-g | kun-m