12 stroke MOUND
--
tsuka
tsuka wo kizuku
pile up a mound
ichiriduka
milepost,milestone

| | kun-t | kun-z