12 stroke TUBE
tou
tsutsu
fuutou
envelope
tsutsunuke
passing directly through

| | on-t | kun-t