12 stroke SMALLPOX
tou
--
tennentou
smallpox
shutou
vaccination against smallpox

| | on-kun-t