12 stroke IMPERIAL EDICT
shou
mikotonori
shourei
imperial edict
shouchoku
imperial edict

| | on-s | kun-m