12 stroke MULTIPLY
shoku

fu(eru)

fu(yasu)

zoushoku suru
multiply,propagate,increase
fueru
multiply,increase,propagate

| | on-s | kun-f