12 stroke INTERLINK,ENTWINE
raku

kara(mu)

kara(maru)

renraku
connection,contact,communication
karamiau
intertwine,entwine,interlock

| | on-r | kun-k