12 stroke STRANGLE,WRING
kou

shibo(ru)

shi(meru)

shi(maru)

kousatsu suru
strangle, hang
oshibori
wet towel, steamed towel

| | on-k | kun-s